Vrienden van Groen Hees – Help je mee?

Actueel, Geen categorie

Vrienden van Groen Hees – sluit aan

Hees, oud tuindersdorp, groene parel bij de stad.
Wie wil meehelpen om deze groene oase te laten bloeien en groeien?
Wie sluit zich aan bij Vrienden van Groen Hees?

Snoeien, planten, water geven, oogsten.
Ontspannende activiteiten in de buitenlucht met andere buurtgenoten.

Je hoeft zeker geen expert te zijn. Iedereen is welkom!
Samen houden we onze buurtparken in goede, groene staat.

Hoe vaak en wanneer je meedoet, is geheel op vrijwillige basis. Vele handen maken licht werk!
Geef je op en ervaar het zelf.  Stuur een mailtje naar: Vriendenvangroenhees@gmail.com

We zien je graag! Als je vragen hebt of meer informatie wilt: stuur een mailtje!

Neeltje Schamp, werkgroep Groen Hees

April 2024 – Van het Bestuur – participatie

Van het Bestuur

April 2024 – van het Bestuur – participatie

Als u wilt weten wat er allemaal in Hees gebeurt en welke evenementen er zijn dan moet u eerst de verhalen van de werk- en focusgroepen lezen op deze website. Daar wordt beschreven wat alle vrijwilligers aan activiteiten ontplooien. Wij als bestuur proberen overzicht te houden en te zorgen voor afstemming waar nodig. 6 maart jl. hebben we alle vrijwilligers uitgenodigd om samen een gezellige avond door te brengen. Vrijwilligers hoefden niets te doen, alleen genieten. Naast een aantal ‘dagelijkse beslommeringen’ (natte kelders in Hees, sluipverkeer, klokkengebeier, bezorging Stenen Bank) stond één woord herhaaldelijk op de agenda: participatie. Bovendien in een aantal verschillende verschijningsvormen.

Nieuwsbrief

Het speelde ook op de ALV (ledenvergadering) 2023. De vraag die werd gesteld was: “Hoe weet het bestuur/de VDH nu wat er leeft in de wijk en hoe bewoners over zaken denken?” Dit heeft er o.a. toe geleid dat we zijn gaan bekijken of het realiseren van een (digitale) nieuwsbrief haalbaar is. Daarmee kun je sneller acteren. Je kunt bewoners vragen te reageren. Maar …. dan moet je wel de beschikking hebben over de mailadressen van alle leden (nu slechts 40 – 50 %). En moet je dan het mailadres hebben van degenen die zich als lid hebben aangemeld of alle bewoners op een adres? Of niet alleen het mailadres van de leden maar van alle bewoners in Hees? Een nieuwsbrief heeft ook een redactie nodig, iemand die de inhoud verzorgt, iemand die de opmaak verzorgt, iemand die het digitaliseert en afstemt met de website. En wij maar denken dat doen we toch even.

Maar de eerste nieuwsbrief komt eraan. We gebruiken die o.a. om de stukken van de ALV 2024 toe te sturen.

Visie van de gemeente op Hees?

Het afgelopen jaar hebben we herhaaldelijk met de gemeente/B&W gesproken. De hamvraag was vaak: “Wat is de visie van de gemeente op de ontwikkeling van Hees?” Concreet: “Waar wil men bouwen, waar blijft groen over, houdt men vast aan de ‘half-open-bebouwing’ langs de lanenstructuur, handhaaft men het ‘dorpse karakter?” Daarover geeft de gemeente geen duidelijkheid.

Mede daarom hebben we besloten om zelf proactief een visie te ontwikkelen op hoe Hees er over pakweg 10 jaar uit ziet. De werkgroep Leefomgeving gaat de kar trekken. Hierin zitten alle werk- en focusgroepen die op een of andere manier zich bezighouden met ruimtelijke ordening en leefomgeving. Een concreet uitgangspunt vormt het terrein van Zwembad-West dat ergens rond 2026/2027 gaat verdwijnen. Iedereen kan op de vingers natellen dat daar een vorm van bebouwing gaat plaatsvinden. Winkels en/of huizen, laagbouw en/of hoogbouw, met behoud van (een deel van) het groen. De gemeente zegt dat zij er nog geen moment over hebben nagedacht. Alles ligt nog open.

Onze visie op Hees ontwikkelen

De door ons te ontwikkelen visie zal worden voorgelegd aan de bewoners. Deels via de nieuwsbrief, deels via bijeenkomsten.
Het mooie is dat binnen Hees op dit moment twee adviesgroepen in ontwikkeling zijn die hierbij kunnen helpen en die we hard nodig hebben. De ene is deskundig op het terrein van de nieuwe Omgevingswet, de andere richt zich op de Juridische zaken. Maar we staan open voor iedereen die zijn specifieke deskundigheid aanbiedt (stadsontwikkeling, beïnvloeden van de politiek, ….).

Samenwerking met de gemeente

De relatie met de gemeente/College is op dit moment ook aan de orde bij het 7-Wijkenoverleg. Het overleg ligt op dit moment al ruim een half jaar stil. De aanleiding was dat het Wijkenoverleg vond dat zoals het ging het weinig resultaat opleverde. Veel praten maar weinig effectief en eigenlijk
geen toegevoegde waarde naar onze beleving. Het leidde ertoe dat drie wijken uit het overleg zijn gestapt. We legden de vraag op tafel of we ‘wel het wel het goede deden en of we het wel goed deden’. De gemeente heeft dit niet als prettig en constructief ervaren. En ook hier draait het om de vraag hoe bewoners goed kunnen participeren bij de ontwikkeling van hun leefomgeving. Diezelfde vraag ligt ook op tafel bij het overleg van de gezamenlijke wijkverenigingen met de gemeente. Zij hebben een visienotitie geschreven en deze aan de gemeente voorgelegd. Waaraan moet participatie voldoen wil er echt sprake zijn van inspraak.

Tot slot, bestuur moet prioriteren

Het bestuur gaat zich ook buigen over de vraag welke taken door haar minimaal moeten worden uitgevoerd. De aanleiding is dat op dit moment drie vacatures niet vervuld zijn, waaronder die van voorzitter en secretaris. Een aantal gewenste acties blijven liggen of duren langer. Het huidige bestuur is ook zeker geen representant van de leden van de VDH. De gemiddelde leeftijd ligt ruim boven de 70 jaar.

Doneer: Help mee om de natuur van Hees te beschermen

Biodiversiteit, Werkgroep Leefomgeving

Help mee om de natuur van Hees te beschermen

Weet u wat er leeft, bloeit en huist in onze wijk Hees?

Zou u het willen weten? Zo ja, wilt u ons dan helpen de natuur in onze mooie, groene wijk Hees in kaart te brengen? Het gaat ons helpen om onze waardevolle natuur te beschermen. Een groepje Heese natuurwaarnemers wil als eerste stap een rapport laten maken waarin de flora en fauna worden beschreven. Daarna gaan we kijken hoe we het rapport in een aantrekkelijke vorm voor u toegankelijk kunnen maken. Zo’n rapport kan ook in gesprekken met de gemeente een belangrijk document worden.

Hoe ver zijn we?

In 2023 heeft een groep buurtbewoners duizenden natuurwaarnemingen in Hees gedaan. Deze BioBlitz, oftewel het Soortenjaar Hees, hield concreet in dat een groep fanatieke waarnemers uit de wijk, soms ondersteund door experts, het gehele jaar lang de biodiversiteit van Hees heeft onderzocht. Deze zijn gemeld via het platform Waarneming.nl.
De beoogde 1000 soorten hebben we ruimschoots gehaald: er zijn er meer dan 1650 gezien in onze groene wijk! Daarbij ontdekten we heel bijzondere soorten als de Duistere wespblaaskop, het Oranje boomzonnetje, de Rode muurspinnendoder en de Sisyra iridipennis (een sponsgaasvlieg die een nieuwe soort voor Nederland bleek te zijn).

Wat willen we?

Het officiële rapport willen we laten maken door de Taxon Foundation, zodat de resultaten van het soortenjaar, en dus de staat van onze wijknatuur, voor iedereen inzichtelijk worden. Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees ondersteunt zo’n rapport. De kosten bedragen ongeveer 1500 euro. Net als bij het verzamelen van de waarnemingen willen wij de financiering met zoveel mogelijk wijkbewoners bij elkaar brengen.

Helpt u mee?

Het rapport wordt met de gehele buurt gedeeld via de verenigingswebsite. Als tegenprestatie voor uw bijdrage willen we natuuractiviteiten/-excursies in de wijk organiseren, waaraan donateurs gratis kunnen deelnemen. Doet u mee? Bij voorbaat onze hartelijke dankzegging!

Doneren?

Of volg de link: https://www.doneeractie.nl/rapport-biodiversiteit-hees-nijmegen/-88099

Hartelijke groeten en dank,
Toine van Gaal
Lid werkgroep Leefomgeving, en bovenal natuurwaarnemer in Hees

Altijd op de hoogte? Geef e-mail door

Actueel

Altijd op de hoogte? Geef e-mail door

VDH wil komend jaar haar leden per e-mail op de hoogte gaan houden van actuele berichten. Natuurlijk blijft de Stenen Bank bestaan en hebben we deze website, maar soms zijn er berichten/nieuws dat we je snel willen brengen. Een e-mail is hiervoor ideaal.

Juiste e-mailadres?

E-mailadres al bekend bij VDH

Als je e-mailadres al bekend is bij VDH stond deze in de nota van de contributie. Mocht hier een verkeerd e-mailadres staan of willen meerdere gezinsleden het laatste nieuws via e-mail willen ontvangen. Dan kun je het juiste of ontbrekende e-mailadres in combinatie met je lidnummer doorgeven aan via dorpsbelanghees.nl/email.

E-mailadres niet bekend

Als in de ‘nota contributie 2024’ geen e-mailadres stond dan is deze niet bij onze administratie bekend. Door je e-mailadres in combinatie met je lidnummer door te geven zetten we je op de lijst. Mail de gegevens naar: dorpsbelanghees.nl/email.

Waar vind ik mijn lidnummer?

In de brief met de ‘nota contributie 2024’ vind je het lidnummer rechts bovenin de brief.

 

p.s. Het e-mailadres in de ‘nota contributie’ klopte niet. Het juiste e-mailadres staat hierboven.

 

Wil jij na 1 februari nog reclame in de brievenbus?

Geen categorie

10 januari 2024

Wil jij nog reclame in de brievenbus?

Wil jij na 1 februari nog reclame in de brievenbus? Plak dan een JA/JA-sticker op je brievenbus te plakken. Die sticker kun je online aanvragen of ophalen bij stadswinkel en wijkcentra.

Om de afvalberg te verminderen krijg je na 1 februari standaard geen reclamefolders meer in de brievenbus. Je ontvangt nog wel huis-aan-huisbladen en wijkmagazines. Ook nieuwsbrieven ‘aan de bewoners van’ met informatie over werkzaamheden of activiteiten in de buurt krijg je nog.

Ook vrijwilligersorganisaties of niet-commerciële organisaties mogen nog steeds ongeadresseerde post bezorgen. Het gaat dan om goede doelen, politieke partijen of kerken. Wie ook van wijkbladen en dit soort post verstoken wil blijven, moet een NEE/NEE-sticker op de brievenbus hebben.

JA/JA-stickers en NEE/NEE-stickers kun je online aanvragen op de website van de gemeente Nijmegen. Ze liggen ook op twaalf plekken in de stad, zoals bij de stadswinkel, het stadhuis en wijkcentra.

Petitie – geef ons inspraak Rijbanen Neerbosscheweg

Geen categorie

10 januari 2024

Petitie – geef ons inspraak Rijbanen Neerbosscheweg

De gemeente Nijmegen is voornemens om de Neerboscheweg te verleggen. Inwoners van Heseveld zijn hierover geïnformeerd nadat het besluit al genomen was. In andere omliggende buurten zijn bewoners wel uitgenodigd om vooraf mee te praten maar niet in grote delen van Heseveld en Hees.

Omwonenden hebben de vrees dat de plannen impact hebben op het sluipverkeer, fijnstof en geluid en Heseveld en delen van Hees. Dit geldt vooral tussen de Dennenstraat / Daniëlsweg en de Oude Graafseweg / Paul Krugerstraat. Met een petitie wil men de gemeente laten weten ontevreden te zijn over de gang van zaken en de wens uiten om (minimaal de straten die het treft)  in het vervolg wél inspraak te geven.

Wil jij ook dat Heseveld en Hees beter betrokken wordt in de planvorming? Teken dan de petitie, maak vervolgens een foto/scan en stuur deze via app naar 06-51268297 of mail het bestand naar bobvandewater@outlook.com. Hij zorgt dan voor de verdere afhandeling.

Klik hier en open de petitie

Lees ook het stuk in de Gelderlander: Onrust onder bewoners: buurt kon vooraf niet meepraten over ingrijpend plan Neerbosscheweg.

Jij … of een van je overburen?

Van het Bestuur

4 mei 2023

Jij … of een van je overburen?

 

Beste leden van de VDH,

Waarschijnlijk heb je al gehoord in de ‘Dorpse Wandelgangen’ dat onze voorzitter (JanMengde ) ermee is gestopt. Daar komt bij dat er ook nog altijd de vacature is voor een secretaris. En er is het aandachtsgebiedsmilieu. Bovendien is de diversiteit in het bestuur niet groot. We zijn geen ‘inclusief en eeuwig levend’ gezelschap (allemaal (even) oud/leeftijd, weinig genderdiversiteit, enz.).

Helpen, ondersteunen, versterken

Met andere woorden: we zijn op zoek naar mensen die het bestuur willen helpen, ondersteunen, versterken en/of lid ervan worden. Over alles valt te praten. Veel/weinig taken, voltijd/deeltijd, solo/duo-baan, trekker/duwer, onderwerp, …. .

Misschien jij .. ?

Maar de eerste stap is: mensen vinden. Daarvoor doen we een beroep op jullie. Zou de (over)buurvrouw/-man misschien ……? De dochter van die en die …. ? Misschien jij ….? Kortom, kijk eens om je heen, zet een stap, vraag het gewoon. En misschien kunnen we dan binnenkort weer een volwaardig en divers bestuur voorstellen aan de leden.

Contact

Namen van mensen die mogelijk belangstelling hebben of eens willen komen kennismaken of meelopen, kun je doorgeven aan Toon Snelder. Gegevens: toonsnelder@gmail.com

Dank voor je moeite.
Bestuur VDH

Bewandel ik nu de goede weg om dit geregeld te krijgen?

Van het Bestuur

Januari 2023

Bestuursbericht

Bewandel ik nu de goede weg om dit geregeld te krijgen?

Als je aan iets nieuws begint, is het bijna onvermijdelijk dat je op een gegeven moment jezelf de vraag stelt: “ Doen we wel het goede en doen we het goed?

Dat speelt nog sterker als je als bestuur (van VDH), op één na, uit nieuwe leden bestaat. Of weer anders gezegd, het bestuur bestaat uit 5 inwoners van Hees, de vereniging telt 650 leden, in Hees wonen ongeveer 3000 mensen. Wat wij zeggen en doen, is dat ook wat de inwoners willen?
Er is maar één manier om daar achter te komen. We gaan het u vragen.

Bewonersbijeenkomst. Wat wilt u?

– Datum volgt nog –

Jong, oud, pas kort of al lang inwoner, tijdelijk of permanent. We nodigen u uit op een bewonersbijeenkomst.

Wat zijn de plannen? Het wordt een soort markt. De verschillende focus- en werkgroepen vertellen wat zij doen en waarom zij het zo doen. Ook het bestuur staat achter een marktkraam.

Maar u komt niet alleen halen! U moet zich ook voorbereiden. Want we willen juist van u weten wat er goed gaat, wat beter kan en wat zeker niet moet. En bereidt u ook voor op de vraag of u al lid bent van de vereniging en/of lid wil worden. Nog mooier is als u aangeeft, afhankelijk van de interesse en beschikbare tijd, actief mee te willen doen om in Hees een aantrekkelijke leefomgeving in stand te houden. In een focusgroep, werkgroep of in het bestuur. Of , al dan niet met anderen, een nieuwe activiteit op starten.

Terugkoppeling tijdens de Algemene Ledenvergadering

Met al uw voorstellen en suggesties gaan we aan de slag. We hopen op de Algemene Ledenvergadering, op 14 juni ’23, het resultaat te kunnen geven. Een concept-visie op Hees, voor nu en voor straks. Hoe het er precies gaat uitzien, hoort u nog van ons. De planning is om de ‘markt’ te organiseren in de 2 e helft van april. En natuurlijk is er op de markt ook gelegenheid elkaar weer eens te zien en spreken onder het genot van een hapje, drankje.

Wordt vervolgd. U hoort van ons.

Duurzaam Hees zoekt versterking

Geen categorie

Ingezonden stuk

Stand van zaken Duurzaam Hees

Versterking gezocht
De groep mensen die als werkgroep Duurzaam Hees de afgelopen 6 jaren verschillende campagnes heeft gevoerd zal op korte termijn kleiner worden. Vanwege tijdgebrek gaan helaas 2 mensen afscheid nemen. Tot nu toe kan onze kleine, praktisch ingestelde groep de verschillende campagnes en acties prima organiseren, dat gaat lastig worden als we met te weinig zijn. Daarom zoeken wij mensen die onze groep willen komen versterken.

Kennis van op het gebied van duurzame energie en energiebesparing is niet nodig. Wij hebben hierover zelf veel geleerd in de voorgaande jaren en zullen die kennis met plezier aan de nieuwe deelnemers overdragen. Wat wij vragen is de bereidheid om te informeren, enthousiasmeren en motiveren om ook een steentje bij te dragen aan een mooiere en groenere buurt, maar ook om energie te besparen.

Er is een specifiek onderwerp dat we niet binnen de groep hebben en dat is de kennis voor het maken en onderhouden van de website. Dus als je daar kennis van hebt en ons daarmee wilt helpen, dan heel graag. Dit kan ook bijvoorbeeld als niet vast lid van de werkgroep. Als je interesse hebt om onze werkgroep te versterken dan kun je je melden via duurzaamhees@gmail.com.

Huidige actie: Uw CV inregelen

We maken van deze gelegenheid ook gebruik om te melden dat we u de mogelijkheid geven om de verwarmingsinstallatie waterzijdig te laten inregelen. Tijdens onze laatste voorlichtingsavond hebben een aantal wijkbewoners zich hiervoor al aangemeld en zijn de eerste bezoeken afgelegd.
Korte toelichting: In het kort gaat het over het controleren en optimaliseren van de verdeling van warmte van uw huidige cv-ketel via de leidingen naar de radiatoren. Als dit eenmaal goed is ingesteld kan meestal ook de cv-ketel zelf gunstiger worden ingesteld. Dit kan in veel gevallen een aardige besparing in het gasverbruik opleveren. Dit inregelen wordt gedaan door met deskundige personen thuis langs te komen waarbij de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
1. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de cv-installatie.
2. Er wordt een gesprek gevoerd over de werking van de cv en eventuele klachten die worden ervaren.
3. De cv-installatie wordt getest.
4. Op basis van de testresultaten wordt er een plan gemaakt hoe de cv-installatie ingeregeld kan worden.
5. Nadat de installatie is ingeregeld wordt er opnieuw getest om te controleren of de nieuwe instellingen goed zijn.

In principe worden er geen veranderingen in de installatie zelf gedaan, dus geen installatiewerkzaamheden, wel wordt uw huidige cv-installatie optimaal ingesteld. Hoe goed het resultaat is hangt dan ook af van de mogelijkheden die de installatie wat betreft instellen biedt. De deskundige personen die langskomen zijn opgeleid om deze werkzaamheden uit te voeren. Er is echter ook een professionele achterwacht beschikbaar in de persoon van Joep van de Ven (www.cv-tuning.nl). Als er situaties aangetroffen worden die boven het kennisniveau uitstijgen is Joep beschikbaar om te helpen. Hiermee kan dus worden gegarandeerd dat een optimaal werkende cv-installatie resulteert. Er zijn kosten aan het inregelen verbonden, deze bedragen €100,- per huis/ CV installatie.

Wanneer u belangstelling heeft kunt u zich vrijblijvend aanmelden door een mail te sturen naar: duurzaamhees@gmail.com. U ontvangt daarna meer informatie waarmee u zich definitief kunt inschrijven.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Duurzaam Hees