Vereniging Dorpsbelang Hees

Doel van de vereniging

De Vereniging Dorpsbelang Hees (VDH) is de moderne voortzetting van de oorspronkelijke vereniging. Dorpsbelang I werd in 1911 opgericht onder voorzitterschap van de fameuze dorpsdokter Jan Johannes de Blécourt. De Blécourt en de zijnen hadden vooral de intentie Hees mee te laten profiteren van de economische ontwikkeling van de stad.

Dorpsbelang II ontstond in 1990 uit bezorgdheid over de voortgaande bedreiging van het dorpse karakter van Hees. De eerste aanleiding was de voorgenomen bouw van een grote studentenflat op het zogeheten weiland de Plak midden in het dorp op de hoek Korte Bredestraat – Bredestraat. De flat is er nooit gekomen, wel het kleinschalige wijkje Lievekamphof.

Het uitgangspunt van de VDH is nog steeds hetzelfde als in 1990. Zo staat het ─ wat deftig ─ verwoord in de statuten: versterking, dan wel behoud van het dorpskarakter van Hees, alsmede bevordering, dan wel behoud van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in Hees en alle facetten, met speciale aandacht voor ruimtelijke, ecologische, historische, verkeerstechnische en sociale veiligheidsaspecten.

De VDH zet zich kortom op veel manieren, en vaak met succes, in voor een ‘dorps’ Hees, waar het goed, gezond en veilig wonen en werken is. De vereniging doet dit door actief samen te werken met de bewoners en ondernemers in Hees en door overleg te voeren met andere belanghebbenden en de overheid. Als het nodig is zet de vereniging ook andere ─ wettelijk toegestane ─ middelen in.

De VDH heeft een bestuur, gekozen uit en door de leden. Veel werk wordt gedaan door de werkgroepen van bewoners die zich elk richten op een deelaspect van de doelstellingen van de vereniging. Een doelstelling die bij alle activiteiten een rol speelt is de bevordering van de onderlinge verbondenheid van de bewoners in Hees.

Ambitiedocument

Het ambitiedocument beschrijft de belangrijkste waarden van Hees, zoals benoemd door bewoners, de VDH, en beleidsstukken. Daaruit zijn de volgende waarden voor de wijk Hees naar voren gekomen: samen leven in Hees; gezond en veiligheid; groen; de karakteristieke verschijningsvorm van het dorp.

Vervolgens worden de ontwikkelingen genoemd die deze waarden versterken of bedreigen. De verschillende werk-/focusgroepen ontwikkelen daarop strategieën en acties, met een overkoepelende rol voor het bestuur.

De vetgedrukte termen in de tekst verwijzen naar kansen of bedreigingen uit de Ontwerp Omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040.

Ga naar het Ambitiedocument

Postadres
Vereniging Dorpsbelang Hees
Korte Bredestraat 28
6543 ZR Nijmegen

Ledenadministratie
Wilma Timmers
ledenadministratie@dorpsbelanghees.nl

IBAN
NL40 INGB 0000 3499 55

Een greep uit de activiteiten

  • De VDH kijkt positief-kritisch naar alle plannen die onze leefomgeving beïnvloeden en draagt zo nodig ideeën en alternatieven aan.
  • Er is consequent overleg met gemeente, projectontwikkelaars en andere instanties over bouwplannen, wijzigingen van bestemmingsplannen, bouwvergunningen, milieumaatregelen enzovoort.
  • De vereniging onderneemt en stimuleert culturele activiteiten en avonden, al dan niet in samenwerking met andere groepen en organisaties. Elke jaar is er een voor iedereen toegankelijk feest, met verassende activiteiten.
  • Sinds 2010 is er een werkgroep Bouwdorp actief die elk jaar een kinderbouwdorp organiseert.