April 2024 – van het Bestuur – participatie

Als u wilt weten wat er allemaal in Hees gebeurt en welke evenementen er zijn dan moet u eerst de verhalen van de werk- en focusgroepen lezen op deze website. Daar wordt beschreven wat alle vrijwilligers aan activiteiten ontplooien. Wij als bestuur proberen overzicht te houden en te zorgen voor afstemming waar nodig. 6 maart jl. hebben we alle vrijwilligers uitgenodigd om samen een gezellige avond door te brengen. Vrijwilligers hoefden niets te doen, alleen genieten. Naast een aantal ‘dagelijkse beslommeringen’ (natte kelders in Hees, sluipverkeer, klokkengebeier, bezorging Stenen Bank) stond één woord herhaaldelijk op de agenda: participatie. Bovendien in een aantal verschillende verschijningsvormen.

Nieuwsbrief

Het speelde ook op de ALV (ledenvergadering) 2023. De vraag die werd gesteld was: “Hoe weet het bestuur/de VDH nu wat er leeft in de wijk en hoe bewoners over zaken denken?” Dit heeft er o.a. toe geleid dat we zijn gaan bekijken of het realiseren van een (digitale) nieuwsbrief haalbaar is. Daarmee kun je sneller acteren. Je kunt bewoners vragen te reageren. Maar …. dan moet je wel de beschikking hebben over de mailadressen van alle leden (nu slechts 40 – 50 %). En moet je dan het mailadres hebben van degenen die zich als lid hebben aangemeld of alle bewoners op een adres? Of niet alleen het mailadres van de leden maar van alle bewoners in Hees? Een nieuwsbrief heeft ook een redactie nodig, iemand die de inhoud verzorgt, iemand die de opmaak verzorgt, iemand die het digitaliseert en afstemt met de website. En wij maar denken dat doen we toch even.

Maar de eerste nieuwsbrief komt eraan. We gebruiken die o.a. om de stukken van de ALV 2024 toe te sturen.

Visie van de gemeente op Hees?

Het afgelopen jaar hebben we herhaaldelijk met de gemeente/B&W gesproken. De hamvraag was vaak: “Wat is de visie van de gemeente op de ontwikkeling van Hees?” Concreet: “Waar wil men bouwen, waar blijft groen over, houdt men vast aan de ‘half-open-bebouwing’ langs de lanenstructuur, handhaaft men het ‘dorpse karakter?” Daarover geeft de gemeente geen duidelijkheid.

Mede daarom hebben we besloten om zelf proactief een visie te ontwikkelen op hoe Hees er over pakweg 10 jaar uit ziet. De werkgroep Leefomgeving gaat de kar trekken. Hierin zitten alle werk- en focusgroepen die op een of andere manier zich bezighouden met ruimtelijke ordening en leefomgeving. Een concreet uitgangspunt vormt het terrein van Zwembad-West dat ergens rond 2026/2027 gaat verdwijnen. Iedereen kan op de vingers natellen dat daar een vorm van bebouwing gaat plaatsvinden. Winkels en/of huizen, laagbouw en/of hoogbouw, met behoud van (een deel van) het groen. De gemeente zegt dat zij er nog geen moment over hebben nagedacht. Alles ligt nog open.

Onze visie op Hees ontwikkelen

De door ons te ontwikkelen visie zal worden voorgelegd aan de bewoners. Deels via de nieuwsbrief, deels via bijeenkomsten.
Het mooie is dat binnen Hees op dit moment twee adviesgroepen in ontwikkeling zijn die hierbij kunnen helpen en die we hard nodig hebben. De ene is deskundig op het terrein van de nieuwe Omgevingswet, de andere richt zich op de Juridische zaken. Maar we staan open voor iedereen die zijn specifieke deskundigheid aanbiedt (stadsontwikkeling, beïnvloeden van de politiek, ….).

Samenwerking met de gemeente

De relatie met de gemeente/College is op dit moment ook aan de orde bij het 7-Wijkenoverleg. Het overleg ligt op dit moment al ruim een half jaar stil. De aanleiding was dat het Wijkenoverleg vond dat zoals het ging het weinig resultaat opleverde. Veel praten maar weinig effectief en eigenlijk
geen toegevoegde waarde naar onze beleving. Het leidde ertoe dat drie wijken uit het overleg zijn gestapt. We legden de vraag op tafel of we ‘wel het wel het goede deden en of we het wel goed deden’. De gemeente heeft dit niet als prettig en constructief ervaren. En ook hier draait het om de vraag hoe bewoners goed kunnen participeren bij de ontwikkeling van hun leefomgeving. Diezelfde vraag ligt ook op tafel bij het overleg van de gezamenlijke wijkverenigingen met de gemeente. Zij hebben een visienotitie geschreven en deze aan de gemeente voorgelegd. Waaraan moet participatie voldoen wil er echt sprake zijn van inspraak.

Tot slot, bestuur moet prioriteren

Het bestuur gaat zich ook buigen over de vraag welke taken door haar minimaal moeten worden uitgevoerd. De aanleiding is dat op dit moment drie vacatures niet vervuld zijn, waaronder die van voorzitter en secretaris. Een aantal gewenste acties blijven liggen of duren langer. Het huidige bestuur is ook zeker geen representant van de leden van de VDH. De gemiddelde leeftijd ligt ruim boven de 70 jaar.