Privacy

Privacybeleid

De Vereniging Dorpsbelang Hees (hierna genoemd de Vereniging) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy document geven we informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die nodig zijn overeenkomstig onze doeleinden;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van dit document, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via een e-mail aan het secretariaat secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het bezorgen van ons blad de Stenen Bank
 • Het innen van de jaarlijkse contributie
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen via e-mail

Voor de bovenstaande doelstellingen gebruiken wij van u de standaard persoonsgegevens, die voor de ledenadministratie van de Vereniging noodzakelijk zijn.

Minderjarigen

Voor het Bouwdorp verwerken wij persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens van oud-leden (leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd, danwel leden die hun contributie verplichtingen niet zijn nagekomen) niet langer dan één jaar na uitschrijving.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de Vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen die persoonlijke gegevens bevatten;
 • Wij maken regelmatig back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Gebruik van beeldmateriaal

Voor het nemen en plaatsen van foto’s in de Stenen Bank of op de website vragen we altijd vooraf toestemming. Voor minderjarigen wordt bovendien toestemming van de ouders gevraagd.

Toestemming wordt niet gevraagd voor het nemen en plaatsen van foto’s van een menigte en voor het nemen van foto’s op een publieke plaats. Voor het plaatsen van foto’s waarbij een of meer van de afgebeelde personen het hoofdonderwerp vormt wordt echter wel toestemming gevraagd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft U het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de autoriteit die toeziet op de privacybescherming.

Postadres
Vereniging Dorpsbelang Hees
Korte Bredestraat 28
6543 ZR Nijmegen

Ledenadministratie
Wilma Timmers
ledenadministratie@dorpsbelanghees.nl

IBAN
NL40 INGB 0000 3499 55

Statuten
Huishoudelijk reglement
Gedragscode vrijwillige medewerkers