April 2024 – Van het Bestuur – participatie

Van het Bestuur

April 2024 – van het Bestuur – participatie

Als u wilt weten wat er allemaal in Hees gebeurt en welke evenementen er zijn dan moet u eerst de verhalen van de werk- en focusgroepen lezen op deze website. Daar wordt beschreven wat alle vrijwilligers aan activiteiten ontplooien. Wij als bestuur proberen overzicht te houden en te zorgen voor afstemming waar nodig. 6 maart jl. hebben we alle vrijwilligers uitgenodigd om samen een gezellige avond door te brengen. Vrijwilligers hoefden niets te doen, alleen genieten. Naast een aantal ‘dagelijkse beslommeringen’ (natte kelders in Hees, sluipverkeer, klokkengebeier, bezorging Stenen Bank) stond één woord herhaaldelijk op de agenda: participatie. Bovendien in een aantal verschillende verschijningsvormen.

Nieuwsbrief

Het speelde ook op de ALV (ledenvergadering) 2023. De vraag die werd gesteld was: “Hoe weet het bestuur/de VDH nu wat er leeft in de wijk en hoe bewoners over zaken denken?” Dit heeft er o.a. toe geleid dat we zijn gaan bekijken of het realiseren van een (digitale) nieuwsbrief haalbaar is. Daarmee kun je sneller acteren. Je kunt bewoners vragen te reageren. Maar …. dan moet je wel de beschikking hebben over de mailadressen van alle leden (nu slechts 40 – 50 %). En moet je dan het mailadres hebben van degenen die zich als lid hebben aangemeld of alle bewoners op een adres? Of niet alleen het mailadres van de leden maar van alle bewoners in Hees? Een nieuwsbrief heeft ook een redactie nodig, iemand die de inhoud verzorgt, iemand die de opmaak verzorgt, iemand die het digitaliseert en afstemt met de website. En wij maar denken dat doen we toch even.

Maar de eerste nieuwsbrief komt eraan. We gebruiken die o.a. om de stukken van de ALV 2024 toe te sturen.

Visie van de gemeente op Hees?

Het afgelopen jaar hebben we herhaaldelijk met de gemeente/B&W gesproken. De hamvraag was vaak: “Wat is de visie van de gemeente op de ontwikkeling van Hees?” Concreet: “Waar wil men bouwen, waar blijft groen over, houdt men vast aan de ‘half-open-bebouwing’ langs de lanenstructuur, handhaaft men het ‘dorpse karakter?” Daarover geeft de gemeente geen duidelijkheid.

Mede daarom hebben we besloten om zelf proactief een visie te ontwikkelen op hoe Hees er over pakweg 10 jaar uit ziet. De werkgroep Leefomgeving gaat de kar trekken. Hierin zitten alle werk- en focusgroepen die op een of andere manier zich bezighouden met ruimtelijke ordening en leefomgeving. Een concreet uitgangspunt vormt het terrein van Zwembad-West dat ergens rond 2026/2027 gaat verdwijnen. Iedereen kan op de vingers natellen dat daar een vorm van bebouwing gaat plaatsvinden. Winkels en/of huizen, laagbouw en/of hoogbouw, met behoud van (een deel van) het groen. De gemeente zegt dat zij er nog geen moment over hebben nagedacht. Alles ligt nog open.

Onze visie op Hees ontwikkelen

De door ons te ontwikkelen visie zal worden voorgelegd aan de bewoners. Deels via de nieuwsbrief, deels via bijeenkomsten.
Het mooie is dat binnen Hees op dit moment twee adviesgroepen in ontwikkeling zijn die hierbij kunnen helpen en die we hard nodig hebben. De ene is deskundig op het terrein van de nieuwe Omgevingswet, de andere richt zich op de Juridische zaken. Maar we staan open voor iedereen die zijn specifieke deskundigheid aanbiedt (stadsontwikkeling, beïnvloeden van de politiek, ….).

Samenwerking met de gemeente

De relatie met de gemeente/College is op dit moment ook aan de orde bij het 7-Wijkenoverleg. Het overleg ligt op dit moment al ruim een half jaar stil. De aanleiding was dat het Wijkenoverleg vond dat zoals het ging het weinig resultaat opleverde. Veel praten maar weinig effectief en eigenlijk
geen toegevoegde waarde naar onze beleving. Het leidde ertoe dat drie wijken uit het overleg zijn gestapt. We legden de vraag op tafel of we ‘wel het wel het goede deden en of we het wel goed deden’. De gemeente heeft dit niet als prettig en constructief ervaren. En ook hier draait het om de vraag hoe bewoners goed kunnen participeren bij de ontwikkeling van hun leefomgeving. Diezelfde vraag ligt ook op tafel bij het overleg van de gezamenlijke wijkverenigingen met de gemeente. Zij hebben een visienotitie geschreven en deze aan de gemeente voorgelegd. Waaraan moet participatie voldoen wil er echt sprake zijn van inspraak.

Tot slot, bestuur moet prioriteren

Het bestuur gaat zich ook buigen over de vraag welke taken door haar minimaal moeten worden uitgevoerd. De aanleiding is dat op dit moment drie vacatures niet vervuld zijn, waaronder die van voorzitter en secretaris. Een aantal gewenste acties blijven liggen of duren langer. Het huidige bestuur is ook zeker geen representant van de leden van de VDH. De gemiddelde leeftijd ligt ruim boven de 70 jaar.

Jij … of een van je overburen?

Van het Bestuur

4 mei 2023

Jij … of een van je overburen?

 

Beste leden van de VDH,

Waarschijnlijk heb je al gehoord in de ‘Dorpse Wandelgangen’ dat onze voorzitter (JanMengde ) ermee is gestopt. Daar komt bij dat er ook nog altijd de vacature is voor een secretaris. En er is het aandachtsgebiedsmilieu. Bovendien is de diversiteit in het bestuur niet groot. We zijn geen ‘inclusief en eeuwig levend’ gezelschap (allemaal (even) oud/leeftijd, weinig genderdiversiteit, enz.).

Helpen, ondersteunen, versterken

Met andere woorden: we zijn op zoek naar mensen die het bestuur willen helpen, ondersteunen, versterken en/of lid ervan worden. Over alles valt te praten. Veel/weinig taken, voltijd/deeltijd, solo/duo-baan, trekker/duwer, onderwerp, …. .

Misschien jij .. ?

Maar de eerste stap is: mensen vinden. Daarvoor doen we een beroep op jullie. Zou de (over)buurvrouw/-man misschien ……? De dochter van die en die …. ? Misschien jij ….? Kortom, kijk eens om je heen, zet een stap, vraag het gewoon. En misschien kunnen we dan binnenkort weer een volwaardig en divers bestuur voorstellen aan de leden.

Contact

Namen van mensen die mogelijk belangstelling hebben of eens willen komen kennismaken of meelopen, kun je doorgeven aan Toon Snelder. Gegevens: toonsnelder@gmail.com

Dank voor je moeite.
Bestuur VDH

Vacatures bestuursfuncties VDH

Van het Bestuur

Vacatures bestuursfuncties

We zijn blij met de huidige vrijwilligers die secretariële deeltaken uitvoeren, zoals archiveren, notuleren, post, ledenadminstratie, ICT, maar wat we nog missen is een Secretaris / kandidaat bestuurslid  voor de coördinatie van deze taken. Heeft u interesse of wilt u meer informatie over deze taken? Mail dan naar voorzitter@dorpsbelanghees.nl.

Verder wil het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees graag verbreden en verjongen en zoekt:

Kandidaat bestuursleden die (mede-)verantwoordelijkheid willen nemen op het gebied van milieu, groen, leefomgeving, financiën of sociaal/cultureel. Ook voor informatie over deze functies kunt u mailen naar voorzitter@dorpsbelanghees.nl.

Jan Mengde legt voorzitterstaak neer

Van het Bestuur

Jan Mengde legt voorzitterstaak neer

Ik zet een stapje terug. In het voorjaar van 2022 heb ik aangeboden om me kandidaat te stellen als voorzitter, om zo te zorgen voor een soepele overgang tussen het oude bestuur en het nieuwe. Onlangs (begin februari) heb ik in overleg met mijn medebestuursleden die taak neergelegd. Ik zit vaak langere tijd in het buitenland en in deze fase van mijn leven blijkt de voorzittershamer soms ook wat zwaar te wegen. Ik zal de ledenvergadering van juni vragen om mij ontslag te verlenen.

Het bestuur is in gesprek met een nieuwe kandidaat. Ook u kunt zich melden als u belangstelling hebt voor een rol in het bestuur. We gaan ook zelf verder actief op zoek naar aanvulling met een secretaris en een bestuurslid voor milieu, en verdere verbreding en verjonging van het bestuur.  Ik hoop dat we u in de ALV van 14 juni goede kandidaten kunnen voorstellen.

Bedankt iedereen, ik heb erg genoten van mijn tijd in de levendige Vereniging Dorpsbelang Hees en al die lieve, kundige en actieve vrijwilligers in ons fijne “laatste dorp in de stad”.

Tot ziens in Hees,

Jan Mengde

Bewandel ik nu de goede weg om dit geregeld te krijgen?

Van het Bestuur

Januari 2023

Bestuursbericht

Bewandel ik nu de goede weg om dit geregeld te krijgen?

Als je aan iets nieuws begint, is het bijna onvermijdelijk dat je op een gegeven moment jezelf de vraag stelt: “ Doen we wel het goede en doen we het goed?

Dat speelt nog sterker als je als bestuur (van VDH), op één na, uit nieuwe leden bestaat. Of weer anders gezegd, het bestuur bestaat uit 5 inwoners van Hees, de vereniging telt 650 leden, in Hees wonen ongeveer 3000 mensen. Wat wij zeggen en doen, is dat ook wat de inwoners willen?
Er is maar één manier om daar achter te komen. We gaan het u vragen.

Bewonersbijeenkomst. Wat wilt u?

– Datum volgt nog –

Jong, oud, pas kort of al lang inwoner, tijdelijk of permanent. We nodigen u uit op een bewonersbijeenkomst.

Wat zijn de plannen? Het wordt een soort markt. De verschillende focus- en werkgroepen vertellen wat zij doen en waarom zij het zo doen. Ook het bestuur staat achter een marktkraam.

Maar u komt niet alleen halen! U moet zich ook voorbereiden. Want we willen juist van u weten wat er goed gaat, wat beter kan en wat zeker niet moet. En bereidt u ook voor op de vraag of u al lid bent van de vereniging en/of lid wil worden. Nog mooier is als u aangeeft, afhankelijk van de interesse en beschikbare tijd, actief mee te willen doen om in Hees een aantrekkelijke leefomgeving in stand te houden. In een focusgroep, werkgroep of in het bestuur. Of , al dan niet met anderen, een nieuwe activiteit op starten.

Terugkoppeling tijdens de Algemene Ledenvergadering

Met al uw voorstellen en suggesties gaan we aan de slag. We hopen op de Algemene Ledenvergadering, op 14 juni ’23, het resultaat te kunnen geven. Een concept-visie op Hees, voor nu en voor straks. Hoe het er precies gaat uitzien, hoort u nog van ons. De planning is om de ‘markt’ te organiseren in de 2 e helft van april. En natuurlijk is er op de markt ook gelegenheid elkaar weer eens te zien en spreken onder het genot van een hapje, drankje.

Wordt vervolgd. U hoort van ons.

Ton van Seters erelid van de vereniging

Van het Bestuur

Ton van Seters erelid van de vereniging

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd  Ton van Seters benoemd tot erelid van Vereniging Dorpsbelang Hees.

Op 1 juli kreeg hij de bijbehorende plaquette uit handen van de Roel van Tiel (oud-voorzitter) en Jan Mengde de kersverse nieuwe voorzitter van de vereniging.

En als u zich afvraagt waarom Ton in het zonnetje is gezet:

 • Heeft zich jarenlang ingezet voor VDH in de WG Leefomgeving, als bestuurslid én voorzitter.
 • Is betrokken geweest bij de aankoop van de Novio kassen t.b.v. het Voedselbos.
 • Is betrokken geweest bij de aanleg van het parkje Lugtigheid.
 • Heeft het overleg TPN West en het Kronenburger Forum levend gehouden.
 • Heeft deelgenomen in de werkgroep Ruimtelijke Ordening en Werkgroep Milieu.
 • Heeft actiegevoerd tegen de komst van de puinbreker.
 • Heeft succesvol actiegevoerd tegen de komst van een groot gebouw op de plek van het
  Kapucijnerklooster aan de Wolfkuilseweg.
 • Was medeoprichter van “West wil Groene buffer” n.a.v. de aanleg van de Oversteek.
 • Is bestuurslid van VDH geweest van 2004 t/m de ALV in 2015, waarvan de laatste 7 jaar als
  voorzitter.
 • Stond in zijn tijd als voorzitter open voor ontwikkeling van de meer sociaal gerichte
  activiteiten van de vereniging.
 • Na zijn terugtreden in 2015 heeft hij nog t/m 2021 vanuit Hees deelgenomen aan het overleg
  KBF en overleggen met gemeente en TPN-West. Zorgde daarmee maar liefst 17 jaar (!) voor
  een continue zichtbaarheid van VDH op gemeentelijk niveau.
 • Hij heeft de laatste jaren consequent als back-up voor Roel van Tiel als Roel niet bij een
  vergadering aanwezig kon zijn.
 • Verrichte al die tijd – en nu nog steeds – hand en spandiensten voor activiteiten op straat en
  in de wijk, zoals het bouwdorp en het dorpsfeest. Bouwde bijvoorbeeld zelf de tent op en
  bracht na afloop de flessen wijn rond bij de andere vrijwilligers. Ook onlangs nog: bijdrage
  interview ENGIE.
 • Is nog steeds de huisfotograaf van VDH.

De sterke kracht van hem was niet dat hij voor op de barricade stond, maar anders:

 • Consequent, over meerdere jaren bijdrage leveren op een breed terrein.
 • Altijd gericht op overleg en het komen tot consensus, zowel extern als intern in de
  vereniging.
 • De rode draad die bij voortduring Hees heeft vertegenwoordigd, op een rustige manier,
  voorzien van goede informatie en argumentatie, wat voorkwam dat emoties de overhand
  kregen.

Bijpraten – bericht van het bestuur

Geen categorie, Van het Bestuur

Van het bestuur

Langzaam gaat de samenleving weer open, mag er steeds meer, kunnen we weer naar buiten. De blik verschuift langzaam van het hier en nu naar voren. Naar straks. Dit leeft ook bij het bestuur. De huidige zaken lopen door, maar er is ook die energie, dat ongeduld. Bijna. Bijna mogen we weer.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

Er lopen gesprekken met de wethouder over het te realiseren meetnet luchtkwaliteit. De wijkraden trekken hierin gezamenlijk op en hebben inmiddels een concept meetplan ontvangen. Wij zijn op dit moment ook inhoudelijke expertise aan het regelen om hier kritisch naar te kijken. Wij hebben van gemeente begrepen dat zij nu al een informatieavond willen houden over het traject, wij vinden het vooral belangrijk dat er goede voorlichting komt zodra het besluitvormingstraject met de wijkraden is gelopen. Want een concept voor een plan is natuurlijk nog geen antwoord op onze vraag: hoe krijgen wij schone lucht boven Nijmegen-West?

Focusgroepen

De focusgroep luchtkwaliteit /de vijf wijken zijn aan het kijken of wij ons misschien aansluiten op een wat meer landelijk platform van bewonersverenigingen die te maken hebben met uitstoot. Hierover meer in een volgende editie van de Stenen Bank. Of niet, als we besluiten dit toch niet te doen.

De focusgroepen St. Jozefklooster, Groen achter de Beuken en Zwembadterrein-West denderen door, met ieder hun eigen uitdagingen maar allemaal voorzien van flink wat energie en actie bereidheid.

Werkgroep Cultuur

De werkgroep Cultuur is aan het kijken hoe zij het komend jaar weer kan opstarten. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van wettelijk beleid, maar de energie is er. Ook de werkgroep Sociaal heeft nog steeds de actie ‘Bezoek een Buur’ lopen en wacht af wanneer er weer meer mag en kan. Tot slot heeft de werkgroep Historie zeer actief bijgedragen aan het ambitiedocument Hees (zie onder).

Communicatie

De communicatie van de vereniging is meer afgestemd en voorzitters van focus- en werkgroepen kunnen nu eenvoudiger hun updates sturen aan zowel De Stenen Bank, de website als de nieuwsbrief. Het gezamenlijke mailadres: communicatie@dorpsvereniginghees.nl.

Kronenburger Forum

Er lopen heftige discussies over het vervolg op het door de gemeente opgeblazen overlegplatform “Kronenburger Forum”, waarin bedrijven, bewoners en gemeente gezamenlijk overlegden over de uitdagingen die spelen rondom TPN-West. Wordt vervolgd!

Gerelateerd hier aan: het is op dit moment helaas droevig gesteld met het toelaten van burgerparticipatie in gemeentelijke besluitvormingstrajecten in Nijmegen. Dit heeft geleid tot de oprichting van een Burger Participatie Platform Nijmegen (BPPN) waarin dertien wijkraden/buurtverenigingen/bewonerscommissies zich hebben verenigd om hier gezamenlijk met burgemeester en wethouders over te spreken. De geplande gesprekken met burgemeester Bruls en wethouders zijn op ons verzoek uitgesteld tot het moment dat het weer mogelijk is elkaar fysiek te ontmoeten: het gaat met name over vertrouwen en dat herstel je allereerst door elkaar persoonlijk in de ogen te kunnen kijken. Hopelijk krijgt dit in het najaar een vervolg.

Ambitiedocument Hees

De eerste aanzet tot het ‘ambitiedocument Hees’ is klaar!  Dit document is op verzoek van het bestuur opgesteld om samen te vatten wat inwoners van Hees nu écht Hees vinden, hoe zij hun wijk zien, hoe zij onze wijk willen vormgeven. Dit om een gedeeld beeld te kunnen scheppen van toen, nu en straks én dit eenvoudig te kunnen delen. Delen met elkaar, delen met partijen buiten Hees die Hees wat minder kennen, en om steeds te kunnen blijven zeggen: dit is Hees. Ook als er een wethouderswissel is, een ambtenarenwissel, een beleidswissel of een bestuurswissel.
Ga naar het Ambitiedocument, april 2021

Vacatures

Continuïteit is ook in het bestuur belangrijk, daarom vraagt het bestuur alle leden en met name onze werkgroepleden/focusgroepleden of zij ook mee willen komen praten over bovenstaande thema’s, of het bestuur daarbij willen ondersteunen. Dat hoeft niet veel tijd te kosten, een uur of wat per week is al genoeg. Heeft u interesse of kent u iemand die daar wel oren naar heeft, laat het dan weten op secretariaat@dorpsbelanghees.nl!

Digitale ALV – 23 juni

Tot slot willen wij ook graag verantwoording afleggen aan al onze leden. Omdat de statuten van ons vereisen dat wij dit in de eerste zes maanden van het jaar laten plaatsvinden (buitengewone omstandigheden uitgezonderd), zullen wij dat dit jaar op 23 Juni doen. En uiteraard ontvangen al onze leden daar nog een persoonlijke uitnodiging voor. Gezien de omstandigheden zal dit helaas wederom een digitale ALV worden, wij achten het nog niet verantwoord om dit fysiek te kunnen doen. Maar hopelijk de allerlaatste digitale editie!

Succes en hou nog even vol, er komt een mooie zomer aan.

namens het bestuur VDH

Roel van Tiel

Ontwerp-omgevingsvisie 2020-2040

Van het Bestuur, Werkgroep Leefomgeving

Reactie ontwerp-omgevingsvisie gemeente Nijmegen 2020-2040

In de ontwerp-omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040 heeft de gemeente de lange termijnvisie,  ambities en doelstellingen geformuleerd  hoe Nijmegen zich op hoofdlijnen tot 2040 zal ontwikkelen. VDH onderschrijft de strekking in grote lijnen en heeft op een aantal thema’s een aanvullende reactie gegeven in de Zienswijze.

Lees de Zienswijze van VDH en Ontwerp-omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040 van de Gemeente.

De vier grote opgaven in het ontwerp van de gemeente met daaruit acht ruimtelijke keuzes

De vier grote opgaven zijn:
1. een economisch veerkrachtige stad, met 1.000 extra banen en 10.000 extra woningen
2. een sociale en gezonde stad
3. een aantrekkelijke stad
4. een duurzame stad

De acht ruimtelijke keuzen die daaruit zijn afgeleid luiden:

 1.  compacte, dynamische stad (vernieuwing versterking stationsgebied; functiemenging en
  winkelgebieden en voor de middellange- en lange termijn onderzoek naar de transformatie van het
  oost-Kanaalhavengebied).
 2. toekomstbestendige wijken (gerichte investeringen en ontwikkeling in Waalfront, Nijmegen- Noord,
  Neerbosch-Oost, Hatert, Dukenburg en Lindenholt).
 3. groene en gezonde stad; klimaatadaptatie is een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de stad
  (ontwikkeling van nieuwe normen voor klimaatadaptatie – bedrijventerrein Nijmegen-West is
  concentratiegebied hittestress; versterking natuurparels in de stad en onderlinge verbinding van
  groene corridors / versterking van biodiversiteit in bestaande groene gebieden; verbetering
  luchtkwaliteit; Inzet voor schonere lucht).
 4. duurzame mobiliteit (geen facilitering groei autoverkeer; ontwikkeling westzijde Station –
  uitbreiding aan de westzijde en P+R- locatie voor het verkeer dat Nijmegen binnenkomt aan de
  westzijde).
 5. Nijmegen energieneutraal in 2045 (opwekking energie binnen de stad; windmolens op het terrein
  van de energiecentrale; zonnepanelen op de weilanden langs de A73 en zonnepanelen op daken).
 6. groter centrumgebied (woningbouw bij Station; het deel van Nijmegen-Noord dat aan de Waal
  grenst wordt onderdeel van het stadscentrum).
 7. sterke campussen (versterkte ontwikkeling Winkelsteeg en Heyendaal).
 8. omarming Kanaalzone (verbinding van wijken rondom het kanaal met de rest van de stad).
  Gezien de ligging van Hees heeft de vereniging een reactie gegeven op de volgende punten: 1. compacte,
  dynamische stad; 3. groene Gezonde stad; 4. duurzame mobiliteit en 5. Nijmegen energieneutraal in 2045.

De complete visie: Ontwerp-omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040
Lees: de Zienswijze van VDH