Kom steunen!- 2 okt. bij de gemeenteraad

Van het Bestuur

Beste buurtgenoten,

We hebben u nodig!  Al lange tijd wordt er gewerkt aan de toekomstvisie voor het Industrieterrein Nijmegen-West. Dat terrein zo dicht bovenop Hees. Vereniging Dorpsbelang is bij het overleg hierover betrokken. Maar onze inspraak wordt steeds aan de kant geschoven. We hebben daarom officieel onze deelname aan het overleg opgeschort. Wij stellen deze kwestie nu aan de orde in de gemeenteraad.

Op 2 oktober bespreekt de gemeenteraad onze klachten. Raadsleden moeten merken dat bewoners er wel toe doen bij belangrijke onderwerpen zoals het Industrieterrein Nijmegen-West. Daar doen onze vertegenwoordigers hun best voor, maar zij kunnen uw steun gebruiken.
U kunt die steun bieden door aanwezig te zijn op 2 oktober.

Tijd: 21:15u
Locatie: Gemeentehuis, Traianuskamer
AgendaZie website gemeente

Kom en laat zien dat bewoners niet zomaar aan de kant geschoven kunnen worden!

De geschiedenis van deze kwestie
De gemeente wil al lang een toekomstvisie formuleren op het Industrieterrein Nijmegen-West. Dat terrein zo dicht boven op Hees. In het overleg hierover met bedrijven, gemeenten en is worden de belangen van bewoners van Hees, Waterkwartier en Weurt ingebracht door vier vertegenwoordigers van bewoners. Namens Hees neemt Ton van Seters deel aan dit overleg in het Kronenburg Forum. De inspraak van onze vertegenwoordigers wordt niet serieus genomen. Twee punten zijn van belang:

  1. De gemeente wil deze gebiedsvisie buiten de gemeenteraad om vaststellen. Dit is tegen de afspraak die hierover eerder is gemaakt. Ondanks argumenten van bewoners weigert het College van B&W de eerdere afspraak na te komen.
  2. In juni 2018 zijn belangrijke aanbevelingen opgesteld voor de toekomstvisie op het industrieterrein. Deze aanbevelingen werden gedeeld door zowel bewoners als bedrijven. Die twee partijen waren het eens (!).  Maar de gemeente weigert die belangrijke aanbevelingen op te nemen in de gebiedsvisie. Gesprekken van onze vertegenwoordigers met wethouder Vergunst hierover leken hoopvol maar uiteindelijk worden deze punten aan de kant geschoven.

De conclusie is onontkoombaar: De belangen van bewoners worden achtergesteld en inspraak vanuit bewoners wordt weggeschoven.

We zijn het nu zat. We kunnen er niet meer op vertrouwen dat de stem van bewoners door ambtenaren en wethouder ooit serieus wordt genomen (denk aan huidige en toekomstige verkeerskwesties, of de mogelijke komst van een supermarkt op terrein van het zwembad).
We hebben daarom officieel het overleg opgeschort totdat de gemeente haar afspraken nakomt. Deze kwestie komt nu aan de orde in de gemeenteraad.Op 2 oktober spreken de vertegenwoordigers van Hees, Weurt en Waterkwartier met de gemeenteraad over de klacht vanuit bewoners.

Komt allen! iets over 21 uur in het gemeentehuis

Verder gaan de vertegenwoordigers van de bewoners ook nog proberen om tijdens de inspraakronde (18:00 – 19:00 uur gebr. Van Lymborgkamer) aan de raad een toelichting te
geven op de laatste ontwikkelingen.
Verder praten over bewonersparticipatie op de bewonersavond
We nodigen iedereen van harte uit voor de bewonersavond op 10 oktober met als thema bewonersparticipatie. De avond wordt gehouden in het wijkcentrum De Heseweide op het Danielsplein. Vanaf 19.45 staat de koffie klaar.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging Dorpsbelang Hees
– Marjon Otten (voorzitter)
– Ton Ellenbroek (penningmeester)
– Jeanet van Mierlo (secretaris)
– Roel van Tiel
– Michiel de Wit
– Ab Verheul

VDH dient officiële klacht in over pad bij Helicon

Actueel, Van het Bestuur

De gemeente heeft Helicon een vergunning verleend om een opening aan de achterzijde van haar terrein te creëren. Deze uitgang komt uit in het hondenlosloopterrein in Park-West. Op het terrein van Helicon is een ‘toegangspoort’ gebouwd in stijl met de voorkant van het opleidingsbedrijf.

Het bestuur van De Vereeniging Dorpsbelang Hees heeft officiële een klacht ingediend bij het collega van B&W.

‘De gemeente verleent vergunning aan opleidingsbedrijf Helicon voor het bouwen van een opening van haar terrein aan de achterzijde en het bouwen van een bouwwerk bij die opening opdat er een toegang wordt gecreëerd tot in Park-West. Hierbij is geen overleg gevoerd met bewoners en gebruikers van het park.’

Lees de gehele brief: Klacht aan College BW. toegangspad Helicon.

Snelfietsroute Hees

Van het Bestuur

Snelfietsroute Korte Bredestraat – Schependomlaan

De snelfietsroute van de Kerkstraat wordt doorgetrokken. Hij loopt naar de Korte Bredestraat, gaat langs de Petruskerk de bocht om en loopt via de Schependomlaan tot aan de kruising bij de Dikke Boomweg.

Op de eerste voorlichtingsavond, waar aanwonenden voor uitgenodigd waren, zijn de voorlopige plannen gepresenteerd. Naar aanleiding van de inbreng van buurtbewoners en regelgeving vanuit de Gemeente Nijmegen worden de plannen aanpast. Rond april is er een tweede voorlichtingsavond.

Enkele punten die benoemd zijn:

  • De weg wordt 4 meter breed met aan weerszijde 30 cm klinkers
  • De weg krijgt een diep rode kleur
  • Het wordt een sobere weg, zoals het vroeger ook was
  • Op sommige delen komt aan een zijde stoep, met aan de andere kant meer groen
  • Parkeerplaatsen liggen parallel aan de weg, zoals voorgeschreven bij een snelfietsroute
  • In de bocht bij de Petruskerk komt een verwijzing naar de oude tramlijn
  • De wegen die op de snelfietsroute uitkomen krijgen een verhoogde drempel zodat duidelijk is dat zij voorrang moeten verlenen aan de ‘rode snelfietsweg’