Toekomst Zwembadterrein West

Al jaren is er onduidelijkheid over de toekomst van zwembad West en het omliggende terrein. Het college van de gemeente Nijmegen heeft in juli 2020 de nota Toekomstvisie Nijmeegse zwembaden vastgesteld. In september 2020 hebben de openbare behandeling door de gemeenteraad en het inspraaktraject plaatsgevonden.

Door de hoge kosten van verduurzaming en de opzet van het huidige gebouw lijkt renovatie geen realistische optie. De focusgroep Zwembadterrein West is daarom vóór het behoud van een nieuw zwembad in Hees en is zeer nadrukkelijk tegen een commerciële invulling, met bijvoorbeeld een grote supermarkt, van dit grote terrein, dat voor een flink deel groen is en een enkelbestemming Sport heeft.

Het dorpse karakter van Hees zou danig worden aangetast wanneer een groot winkelcentrum midden in onze rustige woonwijk zou worden gebouwd. De effecten van onder andere het sterk toenemende aantal korte autoritjes en de toename van zwerfafval zullen ook buiten de directe omgeving van het huidige zwembadterrein worden gevoeld.

De buurtbewoners hebben zich daarom verenigd in een focusgroep, als onderdeel van de werkgroep Leefomgeving van Vereniging Dorpsbelang Hees. De focusgroep tracht de belangen van de wijk en de bewoners zo goed mogelijk te behartigen en staat als vanzelfsprekend open voor inspraak, reacties, suggesties en tips vanuit de wijk.

Activiteiten
We hebben naar aanleiding van de Toekomstvisie Nijmeegse zwembaden in september 2020 ingesproken tijdens de Politieke Avond van de gemeenteraad. De inspraakreactie is bij onderstaande documenten terug te lezen.

In oktober 2020 is een vragenlijst afgenomen om de opvattingen van de buurtbewoners preciezer in kaart te brengen. De resultaten van die vragenlijst vindt u bij de documenten hier beneden. Het verslag is inmiddels gedeeld met de politiek en met de ambtenaren die het locatie-haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.

Eind januari 2021 moest dit onderzoek naar een geschikte locatie voor een nog te bouwen zwembad zijn afgerond. Inmiddels is de deadline bijgesteld naar de zomer van 2021. De focusgroep zoekt contact met de betrokken ambtenaren om de consequenties van een eventueel vertrek van het zwembad uit Hees onder aandacht te brengen.

In oktober 2020 is een vragenlijst afgenomen om de opvattingen van de buurtbewoners preciezer in kaart te brengen. De resultaten van die vragenlijst vindt u bij de documenten hier beneden. Het verslag is gedeeld met de politiek en met de ambtenaren die het locatie-haalbaarheidsonderzoek uitvoerden.

In december 2021 is dit onderzoek naar een geschikte locatie voor een nog te bouwen zwembad afgerond. De nieuwe locatie zal Winkelsteeg zijn. Zie het persbericht bij de documenten hier beneden voor meer informatie.

De focusgroep gaat zich richten op de toekomstige invulling van het zwembadterrein en onderhoudt daarover contact met de politiek en de betrokken ambtenaren.

Integrale visie

Omdat de ontwikkeling van Zwembadterrein West niet los kan worden gezien van de ontwikkeling van de aangrenzende terreinen St. Jozefklooster en Groen achter de Beuken is er overleg tussen deze focusgroepen. We verzoeken de gemeente om tot een integrale visie op de drie terreinen te komen, met aandacht voor inbedding in de parkstructuur en het behoud van het dorpse karakter van Hees.

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de focusgroep, Toine van Gaal: toinevangaal@gmail.com

Documenten: