Toekomst zwembadterrein West

Sportfondsenbad Nijmegen West zal sluiten als het nieuwe zwembad in Winkelsteeg is opgeleverd. De verwachting is dat dit op zijn vroegst begin 2027 zal zijn. De herinrichting van het zwembadterrein (25.000 m2!) zal een van de grootste planologische veranderingen in onze wijk van de afgelopen decennia zijn. Om die reden willen het bestuur van VDH, de werkgroep Leefomgeving en daarmee de focusgroep Toekomst zwembadterrein West zo vroeg mogelijk in gesprek met de gemeente over onze ideeën, wensen en zorgen. COOP heeft enkele jaren geleden al met de gemeente gesproken over de mogelijkheid om een nieuwe, grote supermarkt te bouwen op de vrijkomende locatie. Dit zou voor ons een onacceptabel scenario zijn.

Diverse buurtbewoners hebben zich daarom verenigd in een focusgroep, als onderdeel van de werkgroep Leefomgeving van Vereniging Dorpsbelang Hees. De focusgroep tracht de belangen van de wijk en de bewoners zo goed mogelijk te behartigen en staat als vanzelfsprekend open voor inspraak, reacties, suggesties en tips vanuit de wijk.

Activiteiten
Sinds de oprichting van de focusgroep eind december 2019 hebben we diverse acties ondernomen. Wij hebben in september 2020 gebruikgemaakt van onze inspraakmogelijkheid toen de toekomst van de Nijmeegse zwembaden werd besproken en hebben bij de gemeenteraad toen onder andere het behoud van het zwembad voor Hees bepleit en met klem benadrukt dat een nieuwe, grote supermarkt met appartementen erboven wat ons betreft om allerlei redenen schadelijk zou zijn voor onze wijk.

In oktober 2020 is een vragenlijst afgenomen om de opvattingen van de buurtbewoners preciezer in kaart te brengen. Daaruit bleek onder andere duidelijk dat de buurt grootschalige commerciële activiteiten op het terrein unaniem een slecht idee zou vinden. Het verslag is gedeeld met de politiek en met de ambtenaren die het locatie-haalbaarheidsonderzoek naar het nog te bouwen zwembad uitvoerden.

In december 2021 is dit onderzoek naar een geschikte locatie afgerond. De nieuwe locatie is Winkelsteeg geworden. De focusgroep is zich vanaf dat moment gaan richten op de toekomstige invulling van het zwembadterrein. We onderhouden daarover contact met de politiek en de betrokken ambtenaren.

In augustus 2022 hebben we contact gehad met de hiervoor verantwoordelijke projectontwikkelaar van de gemeente. Zij gaf aan dat het proces voor de herinrichting van het terrein niet eerder dan in het derde kwartaal van 2023 zou worden opgestart. Tot op heden heeft ons hierover nog geen bericht bereikt.

In juni 2023 heeft een gesprek met wethouder Vergunst en een vertegenwoordiging van de VDH plaatsgevonden. Daarin is de toekomst van het zwembadterrein ook aan de orde geweest. We hebben aangeboden om de herinrichting van het zwembadterrein een pilot voor participatie te laten zijn. Hierover zijn gesprekken geweest met een participatieadviseur van de gemeente.

In de fase tot aan de start van het gemeentelijke herinrichtingsproces willen we de opvattingen van buurtbewoners over wat we wel en niet willen inventariseren. We zijn benieuwd hoe de wijk tegen deze kwestie aankijkt en het is noodzakelijk dat we daar goed zicht op krijgen. Daarbij moeten we de niet-leden zeker niet vergeten.

Integrale visie
Omdat de ontwikkeling van zwembadterrein West niet los kan worden gezien van de ontwikkeling van de aangrenzende terreinen St. Jozefklooster en Groen achter De Beuken is er overleg tussen deze focusgroepen en met het bestuur. We verzoeken de gemeente om tot een integrale visie op de drie terreinen te komen, met aandacht voor inbedding in de parkstructuur en het behoud van het dorpse karakter van Hees. Andelshof, het laatste nog min of meer intacte landgoed van Hees, zou door onsamenhangend beleid namelijk verdwijnen.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de focusgroep, Toine van Gaal: toinevangaal@gmail.com.

Documenten: