Redactie de Stenen Bank wil groener – vacature

Werkgroep De Stenen Bank

Gezocht: nieuwe redactieleden voor de Stenen Bank typemachine

Graag willen we de redactie verjongen en het blad toekomstbestendig maken. Hiervoor zoeken we (bij voorkeur) nieuwsgierige tieners, twens en 30-something-Heesenaren (m/v), die blij zijn dat ze in Hees wonen en zich graag in willen zetten voor de wijk door mee te werken aan De Stenen Bank.

Altijd al willen interviewen, schrijven en redigeren?

Dan is dit je kans.  Enige ervaring is meegenomen, maar  niet noodzakelijk. Wij steunen en coachen je graag bij je (eerste) pogingen.

Heb je interesse? Neem dan contact op met de redactie: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl of direct met de hoofdredacteur, Peter Smits: para.frase@inter.nl.net

Vacatures bestuursfuncties VDH

Van het Bestuur

Vacatures bestuursfuncties

We zijn blij met de huidige vrijwilligers die secretariële deeltaken uitvoeren, zoals archiveren, notuleren, post, ledenadminstratie, ICT, maar wat we nog missen is een Secretaris / kandidaat bestuurslid  voor de coördinatie van deze taken. Heeft u interesse of wilt u meer informatie over deze taken? Mail dan naar voorzitter@dorpsbelanghees.nl.

Verder wil het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees graag verbreden en verjongen en zoekt:

Kandidaat bestuursleden die (mede-)verantwoordelijkheid willen nemen op het gebied van milieu, groen, leefomgeving, financiën of sociaal/cultureel. Ook voor informatie over deze functies kunt u mailen naar voorzitter@dorpsbelanghees.nl.

Jan Mengde legt voorzitterstaak neer

Van het Bestuur

Jan Mengde legt voorzitterstaak neer

Ik zet een stapje terug. In het voorjaar van 2022 heb ik aangeboden om me kandidaat te stellen als voorzitter, om zo te zorgen voor een soepele overgang tussen het oude bestuur en het nieuwe. Onlangs (begin februari) heb ik in overleg met mijn medebestuursleden die taak neergelegd. Ik zit vaak langere tijd in het buitenland en in deze fase van mijn leven blijkt de voorzittershamer soms ook wat zwaar te wegen. Ik zal de ledenvergadering van juni vragen om mij ontslag te verlenen.

Het bestuur is in gesprek met een nieuwe kandidaat. Ook u kunt zich melden als u belangstelling hebt voor een rol in het bestuur. We gaan ook zelf verder actief op zoek naar aanvulling met een secretaris en een bestuurslid voor milieu, en verdere verbreding en verjonging van het bestuur.  Ik hoop dat we u in de ALV van 14 juni goede kandidaten kunnen voorstellen.

Bedankt iedereen, ik heb erg genoten van mijn tijd in de levendige Vereniging Dorpsbelang Hees en al die lieve, kundige en actieve vrijwilligers in ons fijne “laatste dorp in de stad”.

Tot ziens in Hees,

Jan Mengde

Is een kachel een goede oplossing voor de hoge energiekosten?

Geen categorie

Is een kachel een goede oplossing voor de hoge energiekosten?

Veel mensen zijn op zoek naar manieren om te besparen op de energiekosten. Sommige mensen denken daarbij ook aan kachels als vervanging voor de centrale verwarming. Toch is dat niet zo’n goed idee. Bij het stoken van hout komt er namelijk ook veel fijnstof vrij. Het RIVM berekende dat houtstook in 2019 voor bijna een kwart van alle uitstoot van fijnstof zorgde. Houtrook kan gezondheidsklachten geven bij uzelf of uw omgeving. Ook gaat er veel warmte verloren. Bij een open haard gaat 90% van de warmte direct door de schoorsteen naar buiten. Bij een milieuvriendelijkere kachel is dat nog steeds 20 tot 40%.

Wat kunt u wel doen?
Door energie te besparen is uw rekening lager.  Weet u niet goed waar u kunt beginnen met energie besparen in huis? Bekijk dan de tips of boek een EnergieCoach op nijmegen.nl/energiecoach. Een EnergieCoach kijkt samen met u naar hoe u eenvoudig energie kunt besparen in huis, door kleine aanpassingen in gedrag of kleine maatregelen. De energiecoach komt gratis langs. Meer acties en tips staan op nijmegen.nl/energieloket.  Met vragen kunt u er ook terecht, op werkdagen tijdens kantooruren. Meer maatwerkadvies over duurzame maatregelen krijgt u tijdens de spreekuren van de adviseur Duurzaam wonen. Kijk daarvoor op nijmegen.nl/adviesgesprek

Heeft u een laag inkomen?

Dan kunt u mogelijk energietoeslag aanvragen. Alle voorwaarden staan op nijmegen.nl/energietoeslag. Vind u het aanvragen van de toeslag lastig? Ga dan naar de STIP bij u in de buurt. De locaties vindt u op stipnijmegen.nl

 

Bouwdorp Hees

Werkgroep Bouwdorp

In 2023 weer een Bouwdorp Hees

Na een pauze van drie jaar, zal Bouwdorp Hees in de zomer van 2023 een doorstart maken.
Bouwdorp is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, in principe uit Hees en Heseveld, maar ook kinderen van buiten de wijk kunnen deelnemen.
Bouwdorp Hees zal plaatsvinden in de laatste week van de zomervakantie. (week 34) Meer details volgen op een later moment.
Hou daarvoor de website van de VDH in de gaten!

Help je mee?!
De doorstart van Bouwdorp Hees is mogelijk dankzij een enthousiaste groep – meest nieuwe – vrijwilligers. Maar er is veel werk te doen, dus alle hulp is welkom!

Wil je een steentje bijdragen? Neem dan contact op met VDH of stuur een mailtje rechtstreeks aan Anne:  kuiper_anne@hotmail.com.

Meer informatie op de pagina van de werkgroep Bouwdorp Hees.

Bijpraten – bericht van het bestuur

Geen categorie, Van het Bestuur

Van het bestuur

Langzaam gaat de samenleving weer open, mag er steeds meer, kunnen we weer naar buiten. De blik verschuift langzaam van het hier en nu naar voren. Naar straks. Dit leeft ook bij het bestuur. De huidige zaken lopen door, maar er is ook die energie, dat ongeduld. Bijna. Bijna mogen we weer.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

Er lopen gesprekken met de wethouder over het te realiseren meetnet luchtkwaliteit. De wijkraden trekken hierin gezamenlijk op en hebben inmiddels een concept meetplan ontvangen. Wij zijn op dit moment ook inhoudelijke expertise aan het regelen om hier kritisch naar te kijken. Wij hebben van gemeente begrepen dat zij nu al een informatieavond willen houden over het traject, wij vinden het vooral belangrijk dat er goede voorlichting komt zodra het besluitvormingstraject met de wijkraden is gelopen. Want een concept voor een plan is natuurlijk nog geen antwoord op onze vraag: hoe krijgen wij schone lucht boven Nijmegen-West?

Focusgroepen

De focusgroep luchtkwaliteit /de vijf wijken zijn aan het kijken of wij ons misschien aansluiten op een wat meer landelijk platform van bewonersverenigingen die te maken hebben met uitstoot. Hierover meer in een volgende editie van de Stenen Bank. Of niet, als we besluiten dit toch niet te doen.

De focusgroepen St. Jozefklooster, Groen achter de Beuken en Zwembadterrein-West denderen door, met ieder hun eigen uitdagingen maar allemaal voorzien van flink wat energie en actie bereidheid.

Werkgroep Cultuur

De werkgroep Cultuur is aan het kijken hoe zij het komend jaar weer kan opstarten. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van wettelijk beleid, maar de energie is er. Ook de werkgroep Sociaal heeft nog steeds de actie ‘Bezoek een Buur’ lopen en wacht af wanneer er weer meer mag en kan. Tot slot heeft de werkgroep Historie zeer actief bijgedragen aan het ambitiedocument Hees (zie onder).

Communicatie

De communicatie van de vereniging is meer afgestemd en voorzitters van focus- en werkgroepen kunnen nu eenvoudiger hun updates sturen aan zowel De Stenen Bank, de website als de nieuwsbrief. Het gezamenlijke mailadres: communicatie@dorpsvereniginghees.nl.

Kronenburger Forum

Er lopen heftige discussies over het vervolg op het door de gemeente opgeblazen overlegplatform “Kronenburger Forum”, waarin bedrijven, bewoners en gemeente gezamenlijk overlegden over de uitdagingen die spelen rondom TPN-West. Wordt vervolgd!

Gerelateerd hier aan: het is op dit moment helaas droevig gesteld met het toelaten van burgerparticipatie in gemeentelijke besluitvormingstrajecten in Nijmegen. Dit heeft geleid tot de oprichting van een Burger Participatie Platform Nijmegen (BPPN) waarin dertien wijkraden/buurtverenigingen/bewonerscommissies zich hebben verenigd om hier gezamenlijk met burgemeester en wethouders over te spreken. De geplande gesprekken met burgemeester Bruls en wethouders zijn op ons verzoek uitgesteld tot het moment dat het weer mogelijk is elkaar fysiek te ontmoeten: het gaat met name over vertrouwen en dat herstel je allereerst door elkaar persoonlijk in de ogen te kunnen kijken. Hopelijk krijgt dit in het najaar een vervolg.

Ambitiedocument Hees

De eerste aanzet tot het ‘ambitiedocument Hees’ is klaar!  Dit document is op verzoek van het bestuur opgesteld om samen te vatten wat inwoners van Hees nu écht Hees vinden, hoe zij hun wijk zien, hoe zij onze wijk willen vormgeven. Dit om een gedeeld beeld te kunnen scheppen van toen, nu en straks én dit eenvoudig te kunnen delen. Delen met elkaar, delen met partijen buiten Hees die Hees wat minder kennen, en om steeds te kunnen blijven zeggen: dit is Hees. Ook als er een wethouderswissel is, een ambtenarenwissel, een beleidswissel of een bestuurswissel.
Ga naar het Ambitiedocument, april 2021

Vacatures

Continuïteit is ook in het bestuur belangrijk, daarom vraagt het bestuur alle leden en met name onze werkgroepleden/focusgroepleden of zij ook mee willen komen praten over bovenstaande thema’s, of het bestuur daarbij willen ondersteunen. Dat hoeft niet veel tijd te kosten, een uur of wat per week is al genoeg. Heeft u interesse of kent u iemand die daar wel oren naar heeft, laat het dan weten op secretariaat@dorpsbelanghees.nl!

Digitale ALV – 23 juni

Tot slot willen wij ook graag verantwoording afleggen aan al onze leden. Omdat de statuten van ons vereisen dat wij dit in de eerste zes maanden van het jaar laten plaatsvinden (buitengewone omstandigheden uitgezonderd), zullen wij dat dit jaar op 23 Juni doen. En uiteraard ontvangen al onze leden daar nog een persoonlijke uitnodiging voor. Gezien de omstandigheden zal dit helaas wederom een digitale ALV worden, wij achten het nog niet verantwoord om dit fysiek te kunnen doen. Maar hopelijk de allerlaatste digitale editie!

Succes en hou nog even vol, er komt een mooie zomer aan.

namens het bestuur VDH

Roel van Tiel