Het bestuur van Dorpsbelang Hees

Faciliteren en ondersteunen

Het bestuur van de vereniging faciliteert en ondersteunt de werkgroepen van Vereniging Dorpsbelang Hees in de uitvoering van hun taken. Zij verdeelt de middelen over de werkgroepen en de verschillende activiteiten die binnen en voor Hees worden georganiseerd.

Belangen vertegenwoordigen

Het bestuur neemt soms ook het initiatief om een bepaald belang te dienen. Dat kan zich afspelen op diverse terreinen – sociaal, verkeer, ruimtelijke ordening, milieu, en zo voorts. Er wordt soms rechtstreeks overleg gevoerd met de gemeente.

Vergaderingen

Het bestuur organiseert bewonersvergaderingen waarbij een bepaald onderwerp aan de orde is. Eén keer per jaar is er een  algemene ledenvergadering. Vaste punten tijdens deze vergadering zijn:

  • het jaarverslag van het bestuur en van de werkgroepen,
  • het financiële verslag van het voorgaande jaar en de begroting voor het komende jaar

Financieel verslag en begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Bestuursleden worden benoemd met instemming van de algemene ledenvergadering en treden na een aantal jaren terug.

Voorzitter
Marjon Otten, voorzitter@dorpsbelanghees.nl

Secretaris
Jeannette van Mierlo, secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Penningmeester
Ton Ellenbroek, financien@dorpsbelanghees.nl

Bestuursleden
Ab Verheul, Michiel de Wit, Roel van Tiel

Aspirant-bestuursleden
Ece Dolen, Jan Mengde

In de regel komt het bestuur één keer per maand bijeen.

Lezenswaardig

Statuten
Huishoudelijk Reglement
Financiële documenten kunt u via de penningmeester aanvragen.
Gedragscode vrijwillige medewerkers

Verslagen VDH

Postadres
Vereniging Dorpsbelang Hees
P/A Schependomlaan 120
6543 XZ Nijmegen

Ledenadministratie
Wilma Timmers
ledenadministratie@dorpsbelanghees.nl

IBAN
NL40 INGB 0000 3499 55