Het bestuur van Dorpsbelang Hees

Faciliteren en ondersteunen

Het bestuur van de vereniging faciliteert en ondersteunt de werkgroepen van Vereniging Dorpsbelang Hees in de uitvoering van hun taken. Zij verdeelt de middelen over de werkgroepen en de verschillende activiteiten die binnen en voor Hees worden georganiseerd.

Belangen vertegenwoordigen

Het bestuur neemt soms ook het initiatief om een bepaald belang te dienen. Dat kan zich afspelen op diverse terreinen – sociaal, verkeer, ruimtelijke ordening, milieu, en zo voorts. Er wordt soms rechtstreeks overleg gevoerd met de gemeente.

Vergaderingen

Het bestuur organiseert bewonersvergaderingen waarbij een bepaald onderwerp aan de orde is. Eén keer per jaar is er een  algemene ledenvergadering. Vaste punten tijdens deze vergadering zijn:

  • het jaarverslag van het bestuur en van de werkgroepen,
  • het financiële verslag van het voorgaande jaar en de begroting voor het komende jaar

Financieel verslag en begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Bestuursleden worden benoemd met instemming van de algemene ledenvergadering en treden na een aantal jaren terug.

Bestuur

Voorzitter
Jan Mengde,
voorzitter@dorpsbelanghees.nl

Secretaris
Vacature, secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Penningmeester
Maarten de Waal, financien@dorpsbelanghees.nl

Bestuursleden
Jan de Kanter
Toon Snelder
Mieke Welschen

In de regel komt het bestuur één keer per maand bijeen.

Vertrouwenspersoon
Mieke Welschen

Postadres
Vereniging Dorpsbelang Hees
Korte Bredestraat 28
6543 ZR Nijmegen

IBAN
NL40 INGB 0000 3499 55

Lezenswaardig

Statuten
Huishoudelijk Reglement
Financiële documenten kunt u via de penningmeester aanvragen.
Gedragscode vrijwillige medewerkers
Spelregels Focusgroepen