Donatie

Donatie aan Vereniging Dorpsbelang Hees

Bijdragen aan uw dorpsvereniging?

U kunt zich inzetten voor de vereniging door actief deel te nemen aan een van de activiteiten of werkgroepen maar het is ook mogelijk om de vereniging financieel te ondersteunen. Wilt u een donatie doen aan Vereniging Dorpsbelang Hees (VDH) zodat ook in de toekomst VDH de belangen van haar leden kan behartigen en leuke activiteiten voor de buurt kan organiseren?

U kunt uw donatie afstemmen met de penningmeester of met een notaris. Om uw interesse te tonen kunt u een bericht sturen naar secretariaat@dorpsbelanghees.nl.

Aftrekbaar van de belasting

Indien uw donatie voldoet aan onderstaande voorwaarden is deze zelfs volledig aftrekbaar van de belasting.

Hiervoor dient deze donatie te voldoen aan de volgende voorwaarden:
– Hij dient periodiek te zijn, voor een periode van minimaal 5 jaar.
– Elk jaar is het bedrag hetzelfde. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse donatie in 1 keer of in meer keren betaalt.
– U heeft vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.
– De donatie is vastgelegd in een overeenkomst die u afsluit met (de penningmeester van) VDH, of opgemaakt door een notaris.
– U verwacht niets in ruil voor uw periodieke gift (maar uiteraard geven onze statuten aan waar wij alle gelden, of het nu donaties of lidmaatschapsgelden zijn, aan gaan besteden).

Let wel, dit is dus niet het lidmaatschapsgeld van de vereniging dat benodigd is voor het lidmaatschap. Voor de volledigheid ook de voorwaarden waar VDH aan moet voldoen zodat u uw donatie mag aftrekken van de belasting, ten tijde van schrijven (Februari 2022) voldoet VDH aan al deze voorwaarden:
– minimaal 25 of meer leden (momenteel ongeveer 680).
– volledige rechtsbevoegdheid, m.a.w. opgericht door een notaris en ingeschreven bij KvK.
– geen winstoogmerk.

Omdat wij voor de belastingdienst een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) zijn, betekent dit dat donaties, die aan de VDH worden gedaan ook belastingvrij zijn voor de vereniging.

Het gehele bedrag komt dus ten goede aan onze doelstelling, namelijk het versterken, dan wel behouden van het dorpskarakter van Hees, alsmede bevorderen dan wel behouden van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in Hees en alle facetten, met speciale aandacht voor ruimtelijke, ecologische, historische, verkeerstechnische en sociale veiligheidsaspecten.

Draagt u dit een warm hart toe? Wij zijn dankbaar voor iedere donatie die u wilt doen.

Namens iedereen van Vereniging Dorpsbelang Hees
Het Bestuur
Februari 2022

Postadres
Vereniging Dorpsbelang Hees
P/A Schependomlaan 120
6543 XZ Nijmegen

Ledenadministratie
Wilma Timmers
ledenadministratie@dorpsbelanghees.nl

IBAN
NL40 INGB 0000 3499 55

Statuten
Huishoudelijk reglement
Gedragscode vrijwillige medewerkers