Algemene informatie voor inloopavond mogelijke oplossingen verkeersgeluid Energieweg/ Neerbosscheweg (S100)

 

Donderdag 1 maart 2018, toegang vanaf 19:30h

Locatie:  Helicon MBO Nijmegen

              Energieweg 19

              6541CW NIJMEGEN

 

Op 1 maart is de inloopavond over mogelijke oplossingen voor het verkeersgeluid van de Energieweg/Neerbosscheweg (project West Wil Groene Buffer).

 

In de bijlagen (die op de avond zelf in papieren vorm beschikbaar zijn ) de informatie die de Vereniging Dorpsbelang Hees 26-02-2018 hierover van de gemeente Nijmegen heeft ontvangen:

Keuzematrix geluid 15 jan 2018

Nadere uitwerking plan vergroening

Voorstel Groene Buffer Groen en Geluid

WUM algemene informatie info avond

 

 

Onderstaand memo van de Gemeente Nijmegen, afdeling projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit, geeft alvast informatie over het tot nu toe doorlopen proces van West Wil Groen Buffer. Na de tweede bewonersbijeenkomst in juli 2017 zijn wijkbewoners via drie werkgroepen betrokken bij het in kaart brengen van de ervaren problemen en mogelijke oplossingen, namelijk: de Werkgroep Uitvoering Motie (WUM), de Klankbordgroep West (KW) en de focusgroep verkeer. In alle werkgroepen heeft goed overleg plaatsgevonden tussen ambtenaren, vertegenwoordigers van bewoners en deskundigen op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, groen en mobiliteit.


Werkgroep Uitvoering Motie (WUM)

In de WUM zijn vertegenwoordigd: bewoners uit Hees, Heseveld het Waterkwartier en Neerbossch-Oost en bestaat uit een aantal deskundigen op het terrein van geluid en akoestiek en gemeentelijke adviseurs op het gebied van geluid, verkeer, luchtkwaliteit en groen. De werkgroep heeft voorstellen voor geluidswerende- en groen maatregelen gemaakt:

 

Geluid

De WUM is op zoek gegaan naar maatregelen tegen de geconstateerde geluidsoverschrijdingen op het tracé Energieweg en een deel van de Neerbosscheweg, waarvoor 1 miljoen euro gereserveerd is. Om tot een voorstel te komen, zoals dat op 1 maart gepresenteerd wordt, heeft de WUM nagedacht over zo effectief mogelijke maatregelen op het gebied van geluidsreductie. Verschillende alternatieven zijn uitgewerkt en vergeleken. Bij de keuze van maatregelen is ook meegewogen in hoeverre deze bijdragen aan vergroening en verbetering van luchtkwaliteit. Vragen of opmerkingen over de problematiek van de S100 (anders dan geluidsoverlast) zijn doorgeven aan Klankbordgroep West (zie verderop).


Conceptvoorstel geluidsmaatregelen:

De WUM stelt voor om geluidsschermen te plaatsen daar waar:

- het kan (dat is afhankelijk van de aanwezigheid van bijvoorbeeld bomen en kabels en leidingen),

- dit het meest effectief is (vanwege overschrijdingen van de norm voor geluid) - de meeste mensen daar baat bij hebben.


In bijlage ‘Voorstel groene buffer groen en geluid’ is een kaart toegevoegd waarop goed zichtbaar is waar welke schermen kunnen komen te staan. In de bijlage ‘Keuzematrix geluidsschermen’ is af te lezen welke schermen welke geluidsreductie opleveren.

De voorgestelde geluidsschermen zijn begroeid met groene beplanting variërend in kleur en hoogte (1 tot 2m.).


Conceptvoorstel groenmaatregelen

Als aanvulling op de geluidsschermen stelt de WUM voor de Energieweg te vergroenen met de volgende drie elementen:

1. aanleg van een Tiny Forest (klein bosje) aan de voet van De Oversteek (zijde Waterkwartier).

2. een bijzondere inrichting van het voormalig terrein van Breed, waar plannen zijn voor uitbreiding van de zorgboerderij “in het Westen”. Een deel van het gebied kan al worden ingericht met groen, met een ecologische grondwal en met kleinvee en wandelpaden. Met de gemeente worden gesprekken gevoerd over de mogelijkheden.

3. vergroening van de bedrijventerreinen en scholen langs de Energieweg door aanplant van beplanting langs gevels en afrasteringen of op parkeerterreinen. Overleg vindt plaats met

TPN Nijmegen West, en bedrijventerreinen in het kader van verduurzaming van bedrijventerreinen.

Hierbij kan worden ingehaakt op het project “Steenbreek ” waarin de gemeente participeert. Dit project is gericht op het weghalen van verstening om mogelijke (regen)water berging beter mogelijk te maken.

Meer gedetailleerde informatie staat in de bijlage ‘Nadere uitwerking plan vergroening Energieweg’.

De locatie van deze plannen vindt u terug op de kaart ‘Nijmegen west krijgt groene buffer’.

 

Luchtkwaliteit

Hoewel er geen directe aanleiding is om maatregelen te treffen op het gebied luchtkwaliteit, vinden de

gemeente, de WUM en de KG het belangrijk om extra luchtvervuiling zo veel mogelijk te voorkomen

en de luchtkwaliteit waar mogelijk te verbeteren. De WUM stelt voor om bedrijven in de markt te

vragen om met oplossingen te komen om de luchtkwaliteit te verbeteren in combinatie met de aanleg

van de geluidsschermen. Het idee om de rotonden te gebruiken voor de belevingswaarde of

bewustwording rondom fijn stof is niet nader uitgewerkt maar zou eveneens als optie kunnen worden

meegenomen wanneer daar concrete voorstellen voor zijn.


Status van het plan

Duidelijk moet zijn dat het plan een conceptplan is. Pas nadat er een positief besluit over genomen is

door het college van B&W start de projectvoorbereiding. Daarin vindt aanvullend onderzoek en

verdere detaillering van het plan plaats om een omgevingsvergunningaanvraag te doen.

Bepalende randvoorwaarden en eisen daarbij zijn: verkeersveiligheid, sociale veiligheid, inpassing in

bestaand groen, bestaande kabels en leidingen, particulier eigendom, beheer, wensen van bewoners

en de Commissie Beeldkwaliteit. Pas na het doorlopen van de vergunningsprocedure staat vast

welkenmaatregelen daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.

Alle plannen zijn financieel doorgerekend en haalbaar binnen de gereserveerde 1 miljoen euro.


Klankbordgroep West (KW)

De taak van de KG is klankbord te zijn voor de gemeente over alle knelpunten rond de Energieweg,

zoals deze bij de twee bewonersbijeenkomsten in 2017 bij Helicon naar voren zijn gebracht.

Deeltaken hierbij zijn:

1. Klankborden van de door de WUM voorgestelde plannen. De leden van de Klankbordgroep koppelen individueel terug naar hun achterban en verzamelen reacties om die vervolgens als KW terug te koppelen aan de WUM.

2. Klankbord voor het bespreken van plannen van de gemeente die buiten de uitwerking van de motie vallen als gevolg van de toegenomen verkeer op de S100 door aansluiting op De Oversteek (anders dan geluid) zoals sluipverkeer, groen en mobiliteit.

3. Klankbord voor de plannen van de gemeente betreffende de communicatie aan direct-betrokken inwoners om hen goed te informeren.


In de Klankbordgroep West is een overzicht gemaakt van alle knelpunten anders dan geluidsoverlast, die bij de twee bewonersavonden naar voren zijn gekomen. Dit overzicht is daarna aangevuld met toekomstige ontwikkelingen in Nijmegen West. Er is in de KG vooral onderzocht wat de huidige knelpunten zijn, welke ontwikkelingen er aan zitten te komen en wie binnen de gemeente verantwoordelijk is. Hierbij is waar mogelijk een tijdpad aangegeven.


Voorbeelden van de in het overzicht opgenomen onderwerpen zijn: verkeerstechnische zaken, zoals doorstroming op rotondes, sluipverkeer, stilstaan en weer optrekken van auto’s, roet uitstoot en de kwaliteit van het asfalt. Maar ook toekomstige ontwikkelingen, zoals invloed herstel oude Waalbrug, milieuzonering door de gemeente en ontwikkelingen op het bedrijven terrein TPN West.

Het overzicht hiervan is op de informatieavond beschikbaar.

 

Focusgroep verkeer

Op de tweede bewonersbijeenkomst in juli 2017 is een Focusgroep verkeer opgericht. In deze werkgroep zijn mobiliteitsproblemen besproken, die mogelijk het gevolg zijn van het toegenomen verkeer door het aansluiten van de nieuwe stadsbrug op de S100.

 Op basis van de informatie van de leden uit de focusgroep verkeer is er samen met gemeente en een extern verkeerskundig adviesbureau een verkeersonderzoek uitgevoerd. De resultaten uit dit onderzoek bevestigen een aantal verwachtingen van de bewoners. Zo laat het onderzoek zien dat er op een aantal routes inderdaad sprake is van doorgaand (sluip)verkeer in de wijk en dat er met te hoge snelheden in de wijk wordt gereden. Om die reden komt er een vervolgonderzoek naar mogelijke oplossingen. Verder is er een aantal verkeerskundige problemen naar voren gekomen, die zijn op te lossen binnen bijvoorbeeld andere gemeentelijke projecten.

 

Hoe nu verder?

De WUM, KG en gemeente verwerken de reacties van bezoekers op de inloopavond van 1 maart in een voorstel voor het College van B&W. Na positieve besluitvorming zal er een vergunning- en aanbestedingsprocedure worden gestart. Als alles voorspoedig volgens planning verloopt, kan de uitvoering van de plannen in het najaar van start gaan. Vanzelfsprekend houdt de gemeente hierbij rekening met andere projecten, zoals de renovatie Waalbrug.