Doelstelling van de vereniging Dorpsbelang Hees

Formele statutaire doelstelling:

De vereniging heeft ten doel: het versterken, dan wel behouden van het dorpskarakter van Hees, alsmede bevorderen dan wel behouden van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in Hees en alle facetten, met speciale aandacht voor ruimtelijke, ecologische, historische, verkeerstechnische en sociale veiligheids aspecten.

 

Statuten

Huishoudelijk regelement. (Vastgesteld: 09-04-2015)

 

 

 

Voorts heeft de vereniging, met inachtneming van de regelgeving op het gebied van het milieubeleid van de overheden in Nederland en de Europese Unie, ten doel:

 • het bevorderen van behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu
 • het bevorderen van de bescherming van de gezondheid van de mens
 • het bevorderen van het behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen
 • het bevorderen van het nemen van maatregelen ten einde het hoofd te bieden aan locale, regionale en of mondiale milieuproblemen, voor zover deze gevolgen hebben voor Hees.

 

De vereniging tracht het doel te bereiken onder meer door actief samen te werken met de bewoners en/of ondernemers van en in Hees en/of andere belanghebbenden en overleg te voeren met de overheid en voorts door het gebruik van alle andere wettelijk toegestane middelen die het doel van dienst kunnen zijn.

 

Ook tracht de vereniging het doel te bereiken ondermeer door het indienen van bedenkingen, beroepschrifren, bezwaarschriften en/of het voeren van alle noodzakelijke (bestuursrechtelijke) procedures met als doel het voorkomen, verminderen, dan wel beëindigen van overlast, risico's en schade veroorzaakt door inrichtingen, installaties en alle andere bronnen van milieuverontreiniging en voorts eveneens door het gebruik van alle wettelijk toegestane middelen die het doel van dienst kunnen zijn.

Woon en leef milieu:

 • Er wordt positief kritisch gekeken naar alle plannen die onze leefomgeving beïnvloeden, waarna we met ideën en alternatieven komen.
 • Er is overleg met gemeente, projectontwikkelaars en andere instanties over o.a. bouwplannen, wijzigen van bestemmingsplannen, bouwvergunningen, milieu.
 • We ondernemen en stimuleren culturele activiteiten en avonden, al of niet in samenwerking met andere groepen en organisaties.
 • Elk jaar is er een voor iedereen toegankelijk feest met verrassende activiteiten.
 • Er worden er speurtochten en kinderspeelmiddagen georganiseerd.
 • In 2010 is door een werkgroep het eerste kinderbouwdorp georganiseerd.
 • Bewoners, werkgroepen en bestuur steken belangeloos veel energie en tijd in de vereniging om daarmee de best haalbare resultaten te behalen. Tal van bewoners zijn vaak al vele jaren actief in de verschillende werkgroepen, waarin de standpunten van de vereniging kunnen worden voorbereid.
 • En één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering.